Så påverkar skogsbruket våra naturvärden

Den här bilden är viktig om man vill förstå eller förklara varför Svenskt traditionellt skogsbruk inte kan kallas ekologiskt. Den återfinns i rapporten ” Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk Slutrapport för delprojekt naturvärden” (Rapport 7 2011 Skogsstyrelsen)


Skogsbrukets påverkan på naturvärden

I en bred genomfång har Skogsstyrelsen gått igenom hur olika former av skogsbruk påverkar viktiga skogliga värden som mossor, svampar, insekter, lavar, växter och fåglar och jämfört med naturlig skog. Särskilt allvarligt är det för arter med naturvärden (rödlistade)För traditionell traktyggesbruk (kalhygge utan speciell hänsyn till miljön) kan man inte sammanfatta det annat än som en katastrof. Inom alla kategorier definieras påverkan som ”förödande”. Det är den typ av skogsbruk som domierat sedan 50-talet och en bra bit in på 70-talet.

Även kalhyggen med ”generell hänsyn” har mycket stark negativ påverkan på artrikedomen. Men ”förstärkt hänsyn” går det att mildra påverkan. Det är bra. Får vi tro miljödebattörer inom området är dock efterlevnaden idag låg. Reglering, kontroll och uppföljnad är generellt en bristvara i Svenskt skogsbruk. På 3 av 7 områden är den negativa påverkan på naturvärdesarter ändå ”stark”. 95 procent av all produktiv skogsmark bedrivs idag i form av kalhyggen.

Den enda bruksmetoden som inte ha någon starkt negativ inverkan på artrikedomen är blädning, det vill säga kalhyggesfritt skogsbruk, med förstärkt naturhänsyn. För mig är detta ett ytterst viktigt skäl till att sträva efter kontinuitetsskogsbruk.

”I jämförelse med trakthyggesbruk gynnar hyggesfritt skogsbruk marksvampar, hänglavar, flera skogslevande fåglar, kärlväxter och mossor knutna till äldre skog, samt även vissa skalbaggar och barklevande lavar.”

Tyvärr vidmakthåller rapporten att kalhyggen är nödvändigt, eftersom Skogsstyrelsen driver linjen att hyggesfritt enbart går att tillämpa på en ytterst liten yta i Sveriges skogar.

Framtiden får visa vad som är rätt. Personligen vet jag ju inte. Jag vet dock att jag både vill producera och konsumera trä enligt grönt och gult i bilden ovan. Det är vad jag kallar EkoTrä.

Författare: pra

Contractor, trainer and author @ Antman.se, ex tribe lead at Spotify & agile coach at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves outdoor activities and wine.